หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ข้อมูลชุมชน

ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลพิกุลออก

 

ระเบียบเทศบาลตำบลพิกุลออก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2557

ข้อมูลชุมชน เขตเทศบาลตำบลพิกุลออก
ชื่อชุมชน ประธานชุมชน จำนวนประชากร
ครัวเรือน ชาย หญิง รวมประชากร
ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว นายประจักษ์   ปราบพาล

271 265 279 544
             
ชุมชนบ้านพัฒนาการ นางพิศมัย   เทียนเรียว 75 79 87 166
             
ชุมชนบ้านป่าเตย นายสงบ   สุขขวัญ 77 116 109 225
             
ชุมชนบ้านโพธิ์เตี้ย นางสุภาณี   วงษ์อินทร์ 136 182 245 427
             
ชุมชนบ้านใหม่ นางอารีวรรณ   ชื่นวงษ์ 73 115 127 242
             
ชุมชนบ้านตลุง นางอำนวย   หล่อใจ 43 62 71 133
             
ชุมชนบ้านชุมแสง นายไพศาล   วงษ์ดี 188 255 275 530
             
ชุมชนบ้านคลองหัวนา นายสุนทร   เนียมศรี 114 185 216 401
             
ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย นางละออ   ศุจิภานันท์ 146 223 253 476
             
ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย นายธวัช   ลี้กุล 203 300 342 642
             
ชุมชนบ้านดอนทราย นายชัยเดช   ทรายทอง 186 329 327 656
             
ชุมชนบ้านดอนเปร็ง นายวธัญญู   เกรียงวิภา 327 451 469 920
             
    รวมทั้งหมด 1,839 2,562 2,800 5,362

 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms