รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ขยายกรอบระยะเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ12เดือน)

ประกาศเทศบาลตำบลพิกุลออก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และคาวมโปร่งใสของเทศบาลตำบลพิกุลออก (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่(พ.ศ.2566-2570)

ประกาศการขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต3ปี (พ.ศ.2562-2564)ของเทศบาลตำบลพิกุลออก

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564