ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลพิกุลออก   มีพื้นที่ประมาณ 20.7952  ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ  12,997  ไร่ โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ชุมชน  จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  5,336  คน   แยก  เป็นชาย  2,548 คน  หญิง  2,788 คน   มีครัวเรือน   1,811 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 อาชีพทำนา และการทำปศุสัตว์ ฟาร์มไก่ไข่  ฟาร์มสุกร และมีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เป็ด  กระบือ โค และประกอบกิจการค้าขาย

142561263