E-Services

ระบบจองคิวออนไลน์

แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์

ระบบสาธารณูปโภค

แบบคำร้อง/แจ้งการขอรับบริการออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

Social Network

Facebook เทศบาลตำบลพิกุลออก

กระดานถาม-ตอบ

ระบบถาม/ตอบ โดยเจ้าหน้าที่

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์

แบบคำร้อง/แจ้งงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

แจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ