นโยบายผู้บริหาร

DSCN5968

ด้านการเมืองและการบริหาร

ภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของตำบลพิกุลออก ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการติดตามและสนใจในการเมืองท้องถิ่นค่อนข้างน้อย ทำให้ระบบการตรวจสอบการทำงานของสภาท้องถิ่นไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้แทนฯ ที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำงาน ส่วนการติดตามเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกำกับดูแล ส่วนนักการเมืองท้องถิ่น ยังมีการรวมตัวและประสานงานกันแบบหลวม ๆ ทำให้เป้าหมายการพัฒนาพุ่งไปที่หมู่บ้านของตนเองเป็นหลัก มากกว่าภาพรวมในระดับตำบล แต่อย่างไรก็ดีสำหรับในระบบสภาท้องถิ่นแล้ว สมาชิกสภา เทศบาล ทุกคน มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี และการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้นำท้องถิ่นผลักดันให้เกิดขึ้น ล้วนเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่สามารถต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจของตำบลพิกุลออก นั้น จากการสำรวจเกณฑ์รายได้ของประชากรที่ผ่านมาจากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน (จปฐ.) ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สำหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทางเทศบาลตำบลพิกุลออก ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการเสริมสร้างรายได้ และการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จากความร่วมมือของส่วนราชการหลายฝ่าย มีหน่วยธุรกิจที่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่ให้เกิดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้เกิดความมั่นคงของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การให้การสนับสนุนการพัฒนารายได้และสภาการเกษตรประจำตำบลพิกุลออก โดยการสนับสนุนเงินกองทุนในทุกปีงบประมาณ และให้มีการบริหารจัดการในระบบสภาฯ โดยประชาชนและกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตต่อไปผู้บริหารฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะวางรากฐานการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ด้านสังคม

ในพื้นฐานของตำบลพิกุลออก นั้นมีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนในรูปของประชาคม และประชาสังคม ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีการให้การสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดพลังของประชาชนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลเป็นอย่างดี ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่เสมอ ทางด้านยาเสพติดและมิจฉาชีพในพื้นที่ปัจจุบันลดจำนวนลงมากและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์ เนื่องจากหมู่บ้านและชุมชนให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก มีการสอดส่องดูแล และเอาใจใสตลอดเวลา อีกทั้งภาครัฐได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจังที่จะสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้านการเมือง

เทศบาลตำบลพิกุลออก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ทำให้มีพื้นฐานทางด้านการเมืองที่มั่นคง ประชาชนให้ความสนใจและศึกษาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น และมีการแสดงออกตามรูปแบบของสังคมประชาธิปไตยภายใต้สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีตามควรที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มีการเคารพในกฎระเบียบ ธรรมเนียมและกติกาของระบบการเมือง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในสภาท้องถิ่น จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญและตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

ด้านการบริหาร

ในด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออกนั้น มีผู้บริหารที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจาประชาชน การบริหารจึงเป็นไปในลักษณะที่ลดความขัดแย้งภายในได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพในการบริหาร มีความคล่องตัวและมีเอกภาพพอควรในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การติดตามการดำเนินงานจากฝ่ายสภาฯ ส่วนด้านโครงสร้างภายในและการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการจัดวางรูปแบบโดยการจัดทำเป็นแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่มีการวิเคราะห์และคาดเดาความต้องการกำลังคนในการปฏิบัติงานภายในอย่างเป็นระบบ ทำให้มีบุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีการป้องกันความฟุ่มเฟือยและปัญหาคนล้นงาน ที่จะสร้างปัญหาความสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่สมควรได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามระยะเวลาอันสมควร โดยมองถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับเป็นสำคัญ