คำถามที่พบบ่อย

เทศบาลตำบลพิกุลออก

 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของกิจการ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (จ้าของกิจการ)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ของเจ้าของที่ดิน)

กรณีเช่าที่ดิน

 • สัญญาเช่า (แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน(แนบสำเนาบัตร ปชช.และทะเบียนบ้าน)
 • หนังสือยินยอมให้ประกอบกิจการ(แนบสำเนาบัตรปชช.และทะเบียนบ้าน)
 • รูปป้าย+ขนาดป้าย
 • รูปและขนาดโรงเรือน
 • แผนที่ตั้งกิจการ
 1. การแจ้งประเมินภาษี  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 2. การชำระภาษีตามแบบประเมินแจ้ง ภายในเดือนเมษายน 2564
 3. การผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 ภายใน เม.ย.2564 งวดที่ 2 ภายใน พ.ค. 2564 งวดที่ 3 ภายใน มิ.ย. 2564
 4. การมีหนีงสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีค้างชำระภาษี ภายใน พฤษภาคม 2564
 5. แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน ภายในมิถุนายน 2564