คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์082-874-4456

นายสมพงษ์ ศรีม่วง

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์089-603-1353

นายสมพงษ์ เพ็ชรรุ่ง

เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์081-654-3471

นายเจริญ วิเศษฤทธิ์

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์083-767-1199

นายวีระพงษ์ วงษ์อินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์086-159-1247