ข้อมูลทั่วไป

  เทศบาลตำบลพิกุลออก มีพื้นที่ประมาณ 20.7952 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,997 ไร่ โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ชุมชน จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 5,336 คน แยก เป็นชาย 2,548 คน หญิง 2,788 คน มีครัวเรือน 1,811 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 อาชีพทำนา และการทำปศุสัตว์ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มสุกร และมีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เป็ด กระบือ โค และประกอบกิจการค้าขาย