ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลพิกุลออก มีสำนักงานตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยอยู่ห่างจาก อำเภอบ้านนา ประมาณ 2.6กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที ปัจจุบัน มี นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ เป็น นายกเทศมนตรี ตำบลพิกุลออก และมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต สำเนียงใหม่ เป็น ปลัดเทศบาลตำบลพิกุลออก

นโยบายการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกฎกติกา ระเบียบกฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจำกัดได้เป็นอย่างดี

2. สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้และเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี

3. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของการดำเนินงานทุกขั้นตอน

4. เทศบาลตำบลพิกุลออก มีการบริหารจัดการเรื่องแผน ฯ และงบประมาณภายใต้ความเข้าใจตรงกันในบทบาทอำนาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในตำบล คือ ประชาคม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนราชการจังหวัด อำเภอ โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด