การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้างองค์กร
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Social Network

 • คณะผู้บริหาร
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • Q & A

การบริหารงาน

 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน