หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ข้อมูลชุมชน

ติดต่อเทศบาล

. .
 

กิจกรรมเด่นวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล

ประกาศประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล  
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก  
  ประกาศแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 59  
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำ  
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2560 (1 ต.ค.59 - ก.ย.60)  
  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ปีงบประมาณ 2559 ทุก วันที่ 6 ของเดือน (ตรงวันหยุดเลื่อนวันลง)  
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ เปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน  
เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 15 ก.ย.58-31 มี.ค.59ติดต่อ งานพัฒนาชุมชน โทร.037-323525  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน 1- 30 พฤศจิกายน 58/โหลดคำขอขึ้นทะเบียน  
รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน1- 30 พฤศจิกายน 58/โหลดคำขอขึ้นทะเบียน..  
รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ใน 1- 30 พฤศจิกายน 58/..โหลดคำขอขึ้นทะเบียน..  
หนังสือมอบฉันทะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน  
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน กันยายน 2558 (ในวันที่ 4 กันยายน 2558)  
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน สิงหาคม 2558 (ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558) .
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน .
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน กรกฎาคม 2558 (ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558) .
ประกาศเทศบาลตำบลพิกุลออก  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี (งบประมาณ พ.ศ. 2559)  
  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เทศบาลตำบลพิกุลออก รับชำระภาษีประจำปี 2558  
  ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระ ม.ค.-เม.ย.58  
  ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มี.ค.58  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน ก.พ.58  
. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชำระได้ภายใน เดือน ธ.ค.ของทุกปี .

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/สอบราคา

หัวข้อ วันที่  
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา (ชุมชนบ้านดอนเปร็ง) หมู่12

16 มี.ค.59

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,3,4,5,7, และ 11 จำนวน 7 โครงการ

17 มิ.ย.58

.
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ,8 ,9 ,10 . .
. .. .

ข่าวสารน่าสนใจ

มุมผู้บริหาร

ตั้งใจทำงาน  พัฒนารอบด้าน  ประชาชนอยู่ดีมีสุข (นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์/นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก)

กิจกรรม

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอบ้านนา (12 ก.พ.58)
 

ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้บริหาร

สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
องค์ความรู้
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559 /  ประกาศ
แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา           ภัยแล้ง พ.ศ.2559 /  ประกาศ
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
รายงานการประชุม
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ

หนังสือราชการที่สำคัญ

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินงานประเพณี
รวมกิจกรรมเทศบาล
Face book เทศบาล
เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
ระบบวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
e-LAAS โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

คู่มือกลางของ อปท. 

 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
good hits
Websites Statistics Tool
Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms

.