หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ข้อมูลชุมชน

ติดต่อเทศบาล

. .
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัด
ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย จำนวน  1  คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัดฯ
ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2559 (เพิ่มเติม ตามมติ ครม.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2559 (รายเดือน ตามมติ ครม.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก
  ประกาศแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๙
  แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 59
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำ
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2560 (1 ต.ค.59 - ก.ย.60)
  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ปีงบประมาณ 2559 ทุก วันที่ 6 ของเดือน (ตรงวันหยุดเลื่อนวันลง)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ เปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน
เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 15 ก.ย.58-31 มี.ค.59ติดต่อ งานพัฒนาชุมชน โทร.037-323525
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน 1- 30 พฤศจิกายน 58/โหลดคำขอขึ้นทะเบียน
รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน1- 30 พฤศจิกายน 58/โหลดคำขอขึ้นทะเบียน..
รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ใน 1- 30 พฤศจิกายน 58/..โหลดคำขอขึ้นทะเบียน..
หนังสือมอบฉันทะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน กันยายน 2558 (ในวันที่ 4 กันยายน 2558)
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน สิงหาคม 2558 (ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน กรกฎาคม 2558 (ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลพิกุลออก  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี (งบประมาณ พ.ศ. 2559)
  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลพิกุลออก รับชำระภาษีประจำปี 2558
  ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระ ม.ค.-เม.ย.58
  ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มี.ค.58
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน ก.พ.58
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชำระได้ภายใน เดือน ธ.ค.ของทุกปี

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/สอบราคา

หัวข้อ วันที่ประกาศ  
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา (ชุมชนบ้านดอนเปร็ง) หมู่12

16 มี.ค.59

 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,3,4,5,7, และ 11 จำนวน 7 โครงการ

17 มิ.ย.58

 
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ,8 ,9 ,10 .  
     
 

กิจกรรม

   
ขอเชิญเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรโดยตรงได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกเช้า ขอเชิญเลือกซื้ออาหารและสินค้าต่างๆมากมายได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกวันอาทิตย์(ตลาดนัดวัดพิกุลแก้ว)
   
   
 
 
 

ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

ข้อมูลสำคัญ

ระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.
สถ.จ.นครนายก
มติ ก.ท.จ.นครนายก
มติ ก.อบต.จ.นครนายก
แจกฟรี แบบบ้านเพื่อประชาชน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จ.นครนายก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของฝาก

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

องค์ความรู้

แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559 /  ประกาศ
แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา           ภัยแล้ง พ.ศ.2559 /  ประกาศ
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
รายงานการประชุม
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ

หนังสือราชการที่สำคัญ

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินงานประเพณี
รวมกิจกรรมเทศบาล
Face book เทศบาล

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
ระบบวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
e-LAAS โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิกุลออก
สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลพิกุลออก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพิกุลออก
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลออก
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพิกุลออก
 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
good hits
Websites Statistics Tool
Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms

.