หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ข้อมูลชุมชน

ติดต่อเทศบาล

. .
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560 แบบลงทะเบียน(ดร.01) ,แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลพิกุลออก (สมัครเข้าร่วมชมรมฯ ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้ทุกวัน เวลา ราชการ)
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัด
ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย จำนวน  1  คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัดฯ
ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2559 (เพิ่มเติม ตามมติ ครม.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2559 (รายเดือน ตามมติ ครม.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก
  ประกาศแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2560
  แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2560
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2560 (1 ต.ค.59 - ก.ย.60)
  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลพิกุลออก รับชำระภาษีประจำปี 2560
  ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระ ม.ค.-เม.ย.60
  ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มี.ค.60
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน ก.พ.60
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชำระได้ภายใน เดือน ธ.ค.ของทุกปี

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/สอบราคา

หัวข้อ วันที่ประกาศ  
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา (ชุมชนบ้านดอนเปร็ง) หมู่12

16 มี.ค.59

 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,3,4,5,7, และ 11 จำนวน 7 โครงการ

17 มิ.ย.58

 
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ,8 ,9 ,10 .  
     
 

กิจกรรม

กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานเทศบาลตำบลพิกุลออก (22 มี.ค.60) ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน/งานสาธารณสุข ทุกวันในเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pikulook.go.th

กิจกรรมถอดบทเรียน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน (15 มี.ค.60)

ขอเชิญเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรโดยตรงได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกเช้า ขอเชิญเลือกซื้ออาหารและสินค้าต่างๆมากมายได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกวันอาทิตย์(ตลาดนัดวัดพิกุลแก้ว)
 
 
 

ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

ข้อมูลสำคัญ

ระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.
สถ.จ.นครนายก
มติ ก.ท.จ.นครนายก
มติ ก.อบต.จ.นครนายก
แจกฟรี แบบบ้านเพื่อประชาชน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จ.นครนายก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของฝาก

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

องค์ความรู้

แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559 /  ประกาศ
แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา           ภัยแล้ง พ.ศ.2559 /  ประกาศ
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
รายงานการประชุม
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ

หนังสือราชการที่สำคัญ

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินงานประเพณี
รวมกิจกรรมเทศบาล
Face book เทศบาล

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
ระบบวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
e-LAAS โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิกุลออก
สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลพิกุลออก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพิกุลออก
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลออก
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพิกุลออก
 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
good hits
Websites Statistics Tool
Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms

.