หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ข้อมูลชุมชน

ติดต่อเทศบาล

. .
 

กิจกรรมเด่นวันนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล

ประกาศประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัด  
ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย จำนวน  1  คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัดฯ  
ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2559 (เพิ่มเติม ตามมติ ครม.)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2559 (รายเดือน ตามมติ ครม.)  
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล  
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก  
  ประกาศแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 59  
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำ  
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2560 (1 ต.ค.59 - ก.ย.60)  
  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ปีงบประมาณ 2559 ทุก วันที่ 6 ของเดือน (ตรงวันหยุดเลื่อนวันลง)  
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ เปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน  
เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 15 ก.ย.58-31 มี.ค.59ติดต่อ งานพัฒนาชุมชน โทร.037-323525  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน 1- 30 พฤศจิกายน 58/โหลดคำขอขึ้นทะเบียน  
รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน1- 30 พฤศจิกายน 58/โหลดคำขอขึ้นทะเบียน..  
รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ใน 1- 30 พฤศจิกายน 58/..โหลดคำขอขึ้นทะเบียน..  
หนังสือมอบฉันทะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน  
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน กันยายน 2558 (ในวันที่ 4 กันยายน 2558)  
เทศบาลตำบลพิกุลออก จะดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน สิงหาคม 2558 (ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558) .
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน .
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ เดือน กรกฎาคม 2558 (ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558) .
ประกาศเทศบาลตำบลพิกุลออก  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี (งบประมาณ พ.ศ. 2559)  
  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เทศบาลตำบลพิกุลออก รับชำระภาษีประจำปี 2558  
  ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระ ม.ค.-เม.ย.58  
  ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มี.ค.58  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน ก.พ.58  
. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชำระได้ภายใน เดือน ธ.ค.ของทุกปี .

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/สอบราคา

หัวข้อ วันที่  
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา (ชุมชนบ้านดอนเปร็ง) หมู่12

16 มี.ค.59

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,3,4,5,7, และ 11 จำนวน 7 โครงการ

17 มิ.ย.58

.
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ,8 ,9 ,10 . .
. .. .

ข่าวสารน่าสนใจ

มุมผู้บริหาร

ตั้งใจทำงาน  พัฒนารอบด้าน  ประชาชนอยู่ดีมีสุข (นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์/นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก)

กิจกรรม

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอบ้านนา (12 ก.พ.58)
 

ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้บริหาร

สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
องค์ความรู้
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559 /  ประกาศ
แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา           ภัยแล้ง พ.ศ.2559 /  ประกาศ
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
รายงานการประชุม
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ

หนังสือราชการที่สำคัญ

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินงานประเพณี
รวมกิจกรรมเทศบาล
Face book เทศบาล
เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
ระบบวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
e-LAAS โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิกุลออก

สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลพิกุลออก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพิกุลออก
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลออก
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพิกุลออก
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

คู่มือกลางของ อปท. 

 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
good hits
Websites Statistics Tool
Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms

.